ای ساربان ای ساربان آهسته رو آهسته رو

کارام جانم ميرود کارام جانم می رود

وان دل که با خود داشتم

با دلستانم می رود با دلستانم می رود

17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید