((هو الباقی))

ای ساربان ای ساربان آهسته رو آهسته رو

کارام جانم ميرود کارام جانم می رود

وان دل که با خود داشتم

با دلستانم می رود با دلستانم می رود

17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif

/ 2 نظر / 3 بازدید
Binam

I wrote a letter for Hoder(Father of Iranian Weblog) Please read it in my weblog and send it to Hoder(i.hoder.com) if you agree with my idea. Thanks.

من

دل من می خواهد دوستی چون دريا ،‌ که نه اسمش دريا بلکه دل دريايی . دوستی می خواهم ‌همچو دريا باشد ،‌ وسعت و آبی و زرفا باشد . حرف من را فهمد ،‌درد من را بيند ،‌ مرهمی باشد و در اين دو سه روز ،‌ دو سه سالی ، دو سه ماهی باشد. دست من را گيرد ،‌ درد من را بيند ،‌ بغض و اندوه دلم را شنود،‌ همه خويشم باشد . کندم او تصديق و بگيرد تحويل ،‌ کمک و همدم و يارم باشد . مرهم و محرم رازم باشد . نه که ياری که بيايد با هم اندکی راه رويم شانه بر شانه هم ، قدمی هم بزنيم ، چای با هم بخوريم و بگوئيم و بخنديم و لذت ببريم ،‌ اندکی حظ ببريم ! نه !!!!!!!!!!!!!! که ياری خواهم ،‌ که فقط حرف مرا گوش کند. درد من را فهمد ،‌ سخنم نوش کند . دوستی می خواهم که مرا گوش کند و مرا گوش کند و مرا ..... چون که پروين فرمود :‌دل بی دوست دلی غمگين است ،،،، دل من شاد کند . بعد اندک سالی که روم زين دنيا ،‌او ز من ياد کند .