به کدامين ليلی ٫ به کدامين مجنون؟!!!

قفس مرغ پرنده ٫ درِِِِِ باغی باز است

می نشينی در باغ ٫ در خنکهای نسيم

فارغ از خستگی و بی تابی

ميدهی دل به دل مرغ اسير

چه چه بلبل مست مينشيند بردل

به کدامين ليلی ٫ به کدامين مجنون

عشق را يافته ای؟!

عشق را معنی کن

که از آن جامه به تن بافته ای

سر سبزت بر باد

که زبان سرخت ندهد آگاهی

به کدامين شعرش ٫  دل به تنهايی خويش باخته ای

شکم مرغ پرنده سير است

سير از خواندن

سير از توی قفس ماندن است...

/ 1 نظر / 9 بازدید
تولدی دوباره

سلام خيلی شعر زيبايی بود ميشه بگی شاعرش کی هست ؟ يزدان يارتان